Journal

การปรับตัวของประชาชนในพื้นที่จากกิจกรรมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Journal of Economics and Management Strategy (ISSN: 23509864)
1
2
24-42
กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101361 ชื่อวิชา Natural Resource Economics,13 ม.ค. 2015 - 10 มี.ค. 2015