Journal

แนวทางการพัฒนาการให้บริการในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
วารสาร วิชาการ Veridian E - Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ISSN: 19063431)
7
2
910-922
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-