Journal

การเจริญเติบโตของข้าวไร่และข้าวนาสวนที่ปลูกในสภาพขังน้ำาและไม่ขังน้ำ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
45
2
609-612
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-