Journal

Article
การกระจายของเชื้อสาเหตุของโรคของเมล็ดพันธุ์ข้าวในกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธฺุ์ข้าวต่อผลที่มีต่อความงอกของเมล็ด
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
2556
Issue
44
Year
กันยายน - ธันวาคม 2013
Page
502-505
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-