Journal

Article
ผลของอัตราปุ๋ยคอกและวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดในระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดูภายใต้สภาพดินลูกรัง
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
42
Issue
2
Year
พฤษภาคม 2014
Page
407-413
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-