Journal

ผลของอัตราปุ๋ยคอกและวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดในระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดูภายใต้สภาพดินลูกรัง
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
42
2
407-413
พฤษภาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-