Journal

ประสิทธิภาพการบำบัดฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียสังเคราะห์โดยการดูดซับ ด้วยถ่านกกกลม ถ่านธูปฤๅษี และถ่านกะลามะพร้าวเชิงพาณิชย์
วารสารอนามัยสิ่งแวดน้อม (ISSN: 08570965)
16
4
11-30
กรกฎาคม - กันยายน 2014
ชาติ
-
-
-
-