Journal

Article
การใช้กล้องส่องตรวจภายในนำสิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดอาหารในสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน: รายงานสัตว์ป่วย
Journal
สัตวแพทย์มหานครสาร (ISSN: 19057571)
Volume
9
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
Page
147-158
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-