Journal

Article
ความหลากหลายในการใช้ข้อมูลดีเอ็นเอของเชื้อรา Lasiodiplodia sp. เพื่อการจำแนกเชื้อ
Journal
วารสารวิทยาศาสตรืเกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
45
Issue
3/1
Year
กันยายน - ธันวาคม 2014
Page
157-160
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-