Journal

Environment and Natural Resources Journal (ISSN: 16865456)
12
2
58-65
ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

อิทธิพลของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดต่อลักษณะนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมเฉพาะของความชุกชุมของหอยตลับ (Meretrix spp.) บริเวณชายหาดแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งหาดเจ้าสำราญ แหล่งทุน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,1 ม.ค. 2016 - 30 พ.ย. 2016