Journal

Article
Study of type and shape of leaf blade crystals andidioblasts in Amorphophallus and Pseudodracontium(Araceae) grown in greenhouse condition
Journal
Thai Journal of botany (ISSN: 19067038)
Volume
6
Issue
ฉบั่บพิเศษ
Year
สิงหาคม 2014
Page
95-101
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ชีววิทยาของบุกไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาชีพลักษณ์ของพืชกลุ่มบุกบอนที่ปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ,1 ต.ค. 2008 - 31 พ.ค. 2014
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกบุก ในตำบลห้วยโป่ง ตำบลห้วยปูลิง และตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การใช้ประโยชน์ :การให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรในโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกบุกผสมผสานพืชอื่น,1 ก.พ. 2019 - 30 ส.ค. 2019
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :การจัดนิทรรศการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในงานเกษตรกำแพงแสน 1-10 ธันวาคม 2559 เรื่อง พืชวงศ์บุกบอนในประเทศไทย,1 ธ.ค. 2016 - 10 ธ.ค. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738471 ชื่อวิชา Biological Science Photography,2 ม.ค. 2017 - 28 เม.ย. 2017