Journal

Article
ผลของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพดินในพื้นที่ลาดชันในแปลงทดลองโดยใช้ดัชนีผลิตภาพดินดัดแปลง (MPI)
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
32
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2014
Page
18-26
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-