Journal

ผลของออกซินต่อการขยายพันธุ์สับปะรดปัตตาเวียด้วยจุก
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
45
2
89-92
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007542 ชื่อวิชา Industrial Fruit Crop II,12 ก.พ. 2015 - 12 ก.พ. 2015