Journal

Article
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชวงศ์แตง
Journal
วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ISSN: 16859316)
Volume
3
Issue
พิเศษ
Year
ธันวาคม 2005
Page
71-72
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชวงศ์บอน (Araceae) ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ต.ค. 2007 - 31 ต.ค. 2008