Journal

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ระบบส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal (ISSN: 19063431)
7
3
601-612
กันยายน - ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-