Journal

Article
ผลของการลดกำลังไฟต่ออัตราการจับสัตว์น้ำของการทำประมงไดหมึก (แหยักษ์) บริเวณชายฝั่งคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Journal
วารสารการประมง (ISSN: 01256297)
Volume
67
Issue
4
Year
กรกฎาคม - สิงหาคม 2014
Page
297-304
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การเปรียบเทียบกำลังไฟที่เหมาะสมต่อการทำประมงไดหมึกบริเวณตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเปรียบเทียบผลการจับสัตว์น้ำของการทำประมงอวนครอบหมึก (แหยักษ์) ระหว่างการใช้หลอดไดโอด (LED) กับหลอ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015