Journal

Article
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ิอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Journal
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (ISSN: 23509864)
Volume
1
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2014
Page
19-30
Class
ชาติ
DOI
"_"
Related Link
-