Journal

Article
ผลของสัดส่วนความเป็นประโยชน์ของแอมโมเนียมและไนเทรตในปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15 ต่ออัตราการเติบโต ผลผลิต และสมบัติของดินบางประการในการปลูกคะน้า
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
42
Issue
พิเศษ 3
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2014
Page
899-905
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-