Journal

Article
การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองแดงโดยสัญญาฟิวเจอร์สทองแดง
Journal
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร (MUT Journal of Business Administration) (ISSN: 08599750)
Volume
11
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2014
Page
63-81
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-