Journal

Journal of Food Science (ISSN: 17503841)
77
11
E313-E320
พฤศจิกายน 2012
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053522 ชื่อวิชา Phase Transitions in Food Packaging,1 ส.ค. 2019 - 30 พ.ย. 2019
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ตำราการเปลี่ยนเฟสในกระบวนการแปรรูป การบรรจุ และเก็บรักษาอาหาร,1 ส.ค. 2019 - 15 ส.ค. 2020
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารวิชาการ การใช้ประโยชน์ :การอ้างอิงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ,1 ส.ค. 2013 - 15 ส.ค. 2020