Journal

การปรับสภาพขุยมะพร้าวเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนร่วมกับมูลวัว
วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร (RMUTP Research Journal) (ISSN: 19060432)
9
2
19-31
กันยายน 2015
ชาติ
-
-
-
-