Journal

International Journal of Information and Education Technology (ISSN: 20103689)
5
9
710-713
กันยายน 2015
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การประชาสัมพันธ์คุณค่าเชิงสุขภาพของอาหารไทยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :ผลงานได้ไปเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ,2 ก.พ. 2015 - 31 ส.ค. 2017