Journal

Article
การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายและความคุ้มค่าในการป้องกันน้ำท่วม เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Journal
วารสารหาดใหญ่วิชาการ (ISSN: 16861868)
Volume
11
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2013
Page
66-69
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-