Journal

การศึกษาความเหมือนทางพันธุกรรมของ Bacillus cereus ที่แยกได้จากน้ำนมดิบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำนมดิบด้วยเทคนิค RAPD-PCR
ว.วิทย.กษ (ISSN: 01250369)
45
1
89-97
มีนาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-