Journal

Experimental and Molecular Pathology (ISSN: 00144800)
97
1
120-127
สิงหาคม 2014
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาหน้าที่ของหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี และการยับยั้งการแสดงออกของไวรัสยีนด้วยเทคนิค RNAi

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,1 ก.ค. 2013 - 5 ส.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,3 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013