Journal

CROP PROTECTION (ISSN: 02612194)
60
-
56-61
มิถุนายน 2014
นานาชาติ
-
Article
-

Author

Output From Project

การสร้างแผนที่จีโนมและการค้นหายีนต้านทานโรคราน้ำค้่างในแตงกวา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416457 ชื่อวิชา Genome & DNA Markers,16 ม.ค. 2017 - 13 พ.ค. 2017
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ :เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลาย ทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช ,22 มิ.ย. 2016 - 22 มิ.ย. 2016