Journal

Article
การประเมินการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อบุคคล กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ธนาคารพาณิชย์และสหกรณ์ออมทรัพย์
Journal
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร (ISSN: 08599750)
Volume
10
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2013
Page
81-97
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-