Journal

Article
ผลของการฉายรังสีและการลดอุณหภูมิด้วยน้ำเย็นต่อปริมาณน้ำตาลและกรดอินทรีย์ของลิ้นจี่พันธุ์ค่อม
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
44
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2013
Page
158-161
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-