Journal

ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของสีผิวกับคุณภาพและการเก็บรักษาผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ที่อุณหภูมิต่ำ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
44
3
109-112
กันยายน - ธันวาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-