Journal

Article
ผลของปุ๋ยไนโตรเจนละลายช้าและปุ๋ยเคลือบสารยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชันต่อการเจริญเติบโตของพริกหวานและไนโตรเจนอนินทรีย์ในชุดดินกำแพงแสน
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ (ISSN: 22866558)
Volume
2
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
Page
45-63
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-