Journal

องค์ประกอบความสามารถของนักกอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น: ความสัมพันธ์ระหว่างแต้มต่อทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิต
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (ISSN: 15137201)
13
2
31-43
ธันวาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

รูปแบบสรีรจิตวิทยาของนักกีฬากอล์ฟอาชีพไทยขณะทำการพัตต์ และการพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะทางจิตใจ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301543 ชื่อวิชา Strength & Body Conditioning in Sport,14 พ.ย. 2013 - 6 ก.พ. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาเยาวชนไทย: เพศและชนิดกีฬา แหล่งทุน :คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสร้างแบบประเมินความสามารถสำหรับนักกีฬากอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น แหล่งทุน :ส่วนตัว,2 ส.ค. 2010 - 31 ม.ค. 2011