Journal

ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และการใช้ร่วมกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพผลของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง ที่ปลูกบนดินคล้ายชุดดินมาบบอนที่มีเนื้อร่วนหยาบ
วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร (ISSN: 01250369)
43
2
289-292
พฤษภาคม - สิงหาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และการใช้ร่วมกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพผลของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013