Journal

Article
ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และการใช้ร่วมกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพผลของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง ที่ปลูกบนดินคล้ายชุดดินมาบบอนที่มีเนื้อร่วนหยาบ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
43
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2012
Page
289-292
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และการใช้ร่วมกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพผลของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013