Journal

Article
ความผันแปรทางด้านรัศมีของมุมไมโครไฟบิลและความหนาผนังเซลล์ในสายต้นไม้ยูคาลิปตัส
Journal
Thai Journal of Forestry (ISSN: 08571724)
Volume
32
Issue
1
Year
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013
Page
24-34
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-