Journal

Tetrahedron (ISSN: 00404020)
69
40
8583-8591
ตุลาคม 2013
นานาชาติ
Traditional
Article
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008572 ชื่อวิชา Natur.& Syn. Chem. in Plant Dise. Cont. Proc.,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาสารชีวภาพและสารชีวภัณฑ์จากราทะเลเพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 พ.ย. 2017 - 30 ก.ย. 2019