Journal

การแตกของชิ้นมะละกอแช่เยือกแข็ง: ผลจากอัตราการแช่เยือกแข็ง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดและขนาดของชิ้น
อาหาร (ISSN: 01251147)
43
2
67-73
เมษายน - มิถุนายน 2013
ชาติ
-
-
-
-