Journal

การตรวจสอบยีน Putative Leucine-rich Repeat LBJ_2271 Orthologs ในจีโนมของเชื้อ Leptospira borgpetersenii ซีโรวาร์ Sejroe
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. (ISSN: 08582297)
23
1
E1-E14
มกราคม - พฤษภาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-