Journal

การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสีย้อมจากน้ำเสียโรงงานทอผ้าด้วยส่วนผสมของเถ้าลอยปาล์มน้ำมันผสมกับดินเป็นวัสดุปลูก
อนามัยสิ่งแวดล้อม (ISSN: 08570965)
15
3
38-51
เมษายน - มิถุนายน 2013
ชาติ
-
-
-
-