Journal

Article
ความเสียหายของโครงสร้างเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากปรากฏการณ์ทรายไหลและการเกิดแผ่นดินแยก
Journal
โยธาสาร จัดพิมพ์เผยแพร่โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ISSN: 08580774)
Volume
25
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2013
Page
13-19
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-