Journal

Article
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายบริโภคอาหารนอกบ้านของครัวเรือน
Journal
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Economics Journal) (ISSN: 08589291)
Volume
19
Issue
2
Year
ธันวาคม 2012
Page
37-49
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-