Journal

Journal of Materials Chemistry A (ISSN: 13645501)
1
13
4221-4227
เมษายน 2013
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาเชิงทฤษฎีของความบกพร่องและสารเจือในสารเพอรอพไกส์ออกไซด์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Universiti Sains Malaysia ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Workshop on Band structure/Supercall calculations method,23 พ.ย. 2013 - 26 พ.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเจือไนโตรเจนในสตรอนเทียมไททาเนตเพื่อเพิ่มกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในย่านที่ตามองเห็น แหล่งทุน :สวพ. มก.,1 ต.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2014