Journal

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่อยู่รายรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี
Journal
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
Volume
31
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2012
Page
45-54
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-