Journal

คืนพื้นที่สีเขียวบนอาคารให้บ้านและเมือง
วารสารบ้านและเมืองเพื่อการพัฒนาบ้านและเมือง (ISSN: 19065132)
4
14
18-21
เมษายน - มิถุนายน 2012
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาวิจัยแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Innovation for Urban agriculture,8 ส.ค. 2014 - 8 ส.ค. 2014