Journal

Heavy Metals, Escherichia coli and Salmonella spp. in Feeds, Reused Water, Wastewater and Manure from Swine Farms: A Case Report
Kasetsart J. (Nat. Sci.) (ISSN: 00755192)
46
6
882-893
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ E.Coli และ Salmonella sp. และปริมาณโลหะหนัก Zinc, Copper, Cadmium และ Mercury ในอาหารสัตว์ น้ำเสีย และน้ำใช้จากฟาร์มสุกร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ฮูเวฟาร์มา ประเทศไทยจำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ลึกแต่ไม่ลับ กับยาต้านจุลชีพ บีบต้นทุนต่ำ ภาค 3,18 ส.ค. 2014 - 18 ส.ค. 2014