Journal

Culture and Identification of Goat Synovial Membrane Cells for Caprine Arthritis Encephalitis Virus Diagnosis
JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES (ISSN: 16805593)
11
11
1827-1830
ธันวาคม 2012
นานาชาติ
-
Article
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาการติดเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะในภาคตะวันตกของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะร่วมกับเซลล์เยื่อหุ้มข้อของแพะชนิดปฐมภูมิ แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยวิจัย,1 ส.ค. 2012 - 31 ก.ค. 2015