Journal

Article
ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ร่วมกับแคลเซียมคลอไรด์ในการยืดอายุการเก็บรักษาและลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคในขนุนตัดแต่งสด
Journal
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ISSN: 22866558)
Volume
1
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2012
Page
43-54
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การยืดอายุการเก็บรักษาขนุนตัดแต่งสดด้วยฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานและเจลาติน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037482 ชื่อวิชา Postharvest Technology of Hort. Commodity,15 ก.พ. 2013 - 15 ก.พ. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02042582 ชื่อวิชา Senescence of Horticultural Commodities,5 ก.พ. 2013 - 7 ก.พ. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สารเคลือบจากครัวไทยจะไปครัวโลก,3 ต.ค. 2012 - 17 ต.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :AVRDC, the World Vegetable Center-Asian Regional Center ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Fresh cut vegetables,22 ต.ค. 2012 - 22 ต.ค. 2012