Journal

Paddy and Water Environment (ISSN: 16112490)
11
1-4
573-581
มกราคม 2013
นานาชาติ
Traditional
Article
-

Author

Output From Project

การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกหญ้าแฝกในการควบคุมการเกิดร่องน้ำลึก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกหญ้าแฝกในการควบคุมการเกิดร่องน้ำลึก แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.พ. 2010 - 31 ธ.ค. 2010