Journal

Article
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์สาหรับการสกัดน้ามันพืชด้วยเครื่องสกัดน้ามันแบบสกรูอัด
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์ฌกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
43(2)
Issue
พิเศษ
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2012
Page
13-16
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-