Journal

การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์สาหรับการสกัดน้ามันพืชด้วยเครื่องสกัดน้ามันแบบสกรูอัด
วารสารวิทยาศาสตร์ฌกษตร (ISSN: 01250369)
43(2)
พิเศษ
13-16
พฤษภาคม - สิงหาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-