Journal

การใช้คลอโรฟิลล์มิเตอร์ประเมินประดับคลอโรฟิลล์ และไนโตรเจนในใบส้มโอ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 22866558)
1
3
40-50
ธันวาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-