Journal

Article
การใช้คลอโรฟิลล์มิเตอร์ประเมินประดับคลอโรฟิลล์ และไนโตรเจนในใบส้มโอ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 22866558)
Volume
1
Issue
3
Year
ธันวาคม 2012
Page
40-50
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-