Journal

Intregative Zoology (ISSN: 17494877)
7
4
389-399
ธันวาคม 2012 - ธันวาคม 2013
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การฟื้นฟูประชากรละมั่ง และเนื้อทราย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302552 ชื่อวิชา Wildlife Propagation Techniques,2 ก.ย. 2013 - 2 ก.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการ วนศาสตร์เพื่อสังคม,27 มี.ค. 2013 - 27 มี.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การติดตามหลังการปล่อยละมั่ง เนื้อทราย และกวางป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ การใช้ประโยชน์ :การจัดการพื้นที่ การปล่อยสัตว์ในพื้นที่,1 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2013
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี การใช้ประโยชน์ :การปรับปรุงพื้นที่ก่อนการปล่อย การติดตาม การจัดการประชากร การขนย้าย,1 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2013
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การใช้ประโยชน์ :การสัมมนาวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32 เรื่องการติดตามละมั่งและเนื้อทรายที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ณ ห้องประชุมสง่าสรรพศรี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ วันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 13.05 – 13.30 น. ,15 ธ.ค. 2011 - 15 ธ.ค. 2011