Journal

ผลกระทบทางนันทนาการด้านชีวกายภาพบางประการและระดับการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
31
3
-
กันยายน - ธันวาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการ แหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308311 ชื่อวิชา Parks, Recreation & Nature Tourism,21 ส.ค. 2012 - 21 ส.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308311 ชื่อวิชา Parks, Recreation & Nature Tourism,3 ก.ย. 2013 - 3 ก.ย. 2013