Journal

Article
การศึกษาอนุกรมวิธานของกกสกุล Carex L. และ Scleria Berg. ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี
Journal
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย (ISSN: 19067038)
Volume
4
Issue
ฉบับพิเศษ
Year
พฤศจิกายน 2012
Page
23-30
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ความหลากหลายของพรรณพืชในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401341 ชื่อวิชา Principles of Plant Taxonomy,15 ก.ค. 2013 - 15 ก.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401543 ชื่อวิชา Grass Taxonomy,2 ก.ย. 2014 - 2 ก.ย. 2014